Финансиски извештај за 2015 година

Врска:

“Нацрт годишна програма за 2015 година бр.03-88,доставена до Вас на 30.06.2014”

“Договор бр. 15 – 3596/1 од 09.03.2015 година” за БУЏЕТСКА СМЕТКА  –  603

“Барање за измена на Годишен план на буџетска сметка  бр. 03-163 од 18.8.2015 год.

“Анекс договор за добиени дополнителни средства бр. 15-3596/11 од 11.9.2015 год.

(more…)